Wetenschappen - wiskunde

Biotechnieken 3de graad
Wat houdt deze studierichting in?

We richten deze studierichting op in de derde graad vanaf het schooljaar 2023-2024. Zo kunnen de leerlingen die in 2021-2022 in het 3de jaar de doorstroomopleiding Natuurwetenschappen (=aso) startten deze vervolgopleiding kiezen. 

De studierichting Wetenschappen-wiskunde bevat in de eerste plaats veel wetenschappen: biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hierin wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het labo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

De wiskunde klimt binnen deze studierichting naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dat gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. Interesse voor wiskunde, een degelijke voorkennis van wiskunde en een grondige beheersing van wiskundige vaardigheden zijn belangrijk. 

Horteco biedt je twee keuzetrajecten aan naargelang je interesses. Beide trajecten hebben als doel je wetenschappelijke kennis en theoretische vaardigheden op een hoog verwerkingsniveau aan te leren en ze in een realistische context te leren toepassen. 

Traject 1: STEM-projecten

In dit traject verscherpen we je inzichtelijke en probleemoplossende vaardigheden door middel van projecten die de brug maken tussen wetenschappen, wiskunde, technologie en ICT. Drie lesuren per week ga je op zoek naar oplossingen voor realistische probleemstellingen. Op die manier

- leer je zelfstandig en probleemoplossend werken

- verdiep je je inzicht in de leerstof van de vakken wiskunde, biologie, chemie en fysica

- maak je kennis met de wetenschap achter elektronische en digitale technologieën

- leg je verbanden tussen de verschillende vakken, waardoor je nieuwe inzichten krijgt

- verwerf je digitale vaardigheden die je binnen en buiten je opleiding sterker in je schoenen doen staan

We gebruiken voor de STEM-projecten vaak de mogelijkheden die ons schooldomein biedt om de theoretische wetenschappen concreet te maken: dieren, planten, teelttechnieken, vegetaties, ruimtelijke objecten en verhoudingen, labo-onderzoek, enz. 

Dit traject is het voorkeurstraject voor wie na het secundair onderwijs in eender welke wetenschappelijke richting wil voortstuderen.

Traject 2: Dierkunde

Leerlingen die dierenarts willen worden, vinden in Horteco een uitzonderlijke vooropleiding. De studierichting Wetenschappen-wiskunde in de 3de graad sluit het meest aan bij de leerstof die je moet beheersen om te starten met diergeneeskunde aan de universiteit. In Horteco kan je deze studierichting bovendien volgen op een domein met 1200 dieren en met alle voorzieningen die die dieren nodig hebben.

Je krijgt twee lesuren dierkunde per week van een dierenarts. Je leert daarin relevante theoretische kennis aan, die vertrekt van observatie en realistische voorbeelden, en die de onderliggende biologische en chemische verklaringen verkent. Waarom is chocolade bijvoorbeeld giftig voor een hond? En kan een dier de griep krijgen zoals een mens? Je leert ook de anatomie van huisdieren, zoals kat en hond, je leert ectoparasieten te herkennen en welke paardenrassen er zijn. Daarnaast zijn er praktische handelingen, zoals hoe je kan helpen bij de bevalling van een schaap, of EHBO bij dieren. Om die kennis aanschouwelijk te maken, gebruiken we de dieren en de voorzieningen op ons domein.

De vakken STEM-projecten en Dierkunde in de keuzeopties vallen binnen de keuze-uren die scholen mogen inrichten. Beide keuze-opties krijgen hetzelfde verplichte leerplan voor de opleiding Wetenschappen-wiskunde. Ze bieden dus beide een stevige wetenschappelijke vooropleiding om in het hoger onderwijs elke wetenschappelijke (of andere) studierichting aan te vatten.

Naast de algemene en de specifieke vakken volg je het vak Tools for Life, waarin we je vaardigheden aanleren om je weg te vinden in onze maatschappij en op school: wie ben je, wat zijn je talenten, hoe leef je samen met anderen, welke studiekeuze past bij je talenten en vaardigheden, hoe pak je je studies aan en wat zijn goede leerstrategieën voor jou.

Doorstromen naar het hoger onderwijs

Academische bachelors

• diergeneeskunde
• geneeskunde
• farmaceutische wetenschappen
• biomedische wetenschappen
• bio-ingenieurswetenschappen
• ingenieurswetenschappen
• industriële wetenschappen
• biologie
• biochemie
• chemie
• fysica
• wiskunde
• informatica
• geografie
• geologie
• architectuur
• economische wetenschappen
• alle humane wetenschappen
• ...

Professionele bachelors

• agro- en biotechnologie
• biowetenschappen
• informatica
• lerarenopleiding
• ...

De lessentabel in het 5de en het 6de jaar
  u/week u/week
VAKKEN optie STEM-projecten optie dierkunde
NEDERLANDS 4 4
FRANS 3 3
ENGELS 2 2
WISKUNDE 7 7
GESCHIEDENIS 2 2
LEVENSBESCHOUWELIJK VAK 2 2
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2
AARDRIJKSKUNDE 2 (5de) / 1 (6de) 2 (5de) / 1 (6de)
BIOLOGIE 1 (5de) / 2 (6de) 1 (5de) / 2 (6de)
CHEMIE 2 2
FYSICA 2 2
STEM-PROJECTEN 2 -
DIERKUNDE - 2
TOOLS FOR LIFE 1 1
TOTAAL 32 32

Opmerking: Deze lessentabel is richtinggevend. De leerplannen zijn nog niet klaar en worden pas over enkele jaren ingevoerd. Naargelang wat daar in staat, kunnen er nog verschuivingen van uren per vak gebeuren.

Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.